Pomoc frankowiczom i pokrzywdzonym przez para banki

Kan­ce­la­ria wystę­pu­je do sądów o uzna­nie nie­do­zwo­lo­nych posta­no­wień umow­nych za nie­wią­żą­ce naszych klien­tów. Docho­dzi­my zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne (klau­zu­le abu­zyw­ne), w szcze­gól­no­ści w związ­ku ze swo­bod­nym usta­la­niem przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF). Naro­do­wy Bank Pol­ski lub aktu­al­ne­go kur­su ukształ­to­wa­ne­go przez rynek walu­to­wy.

Ważne - wyrok Sądu Okrę­go­we­go we Wro­cła­wiu z dnia 15 stycz­nia 2015 r. (sygn. akt II Ca 1695/14) „świad­cze­nie pole­ga­ją­ce na zwro­cie nie­na­le­ży­te­go świad­cze­nia nie jest samo w sobie świad­cze­niem okre­so­wym, ponie­waż jest świad­cze­niem jed­no­ra­zo­wym, któ­re­go obo­wią­zek speł­nie­nia powsta­je z mocy usta­wy w warun­kach w niej okre­ślo­nych, nie prze­wi­du­je zaś ona w tym zakre­sie żad­ne­go okre­so­we­go speł­nia­nia świad­czeń, lecz jed­no­ra­zo­wy zwrot nie­na­leż­nie speł­nio­ne­go świad­cze­nia.” Statuuje 10-letni okres przedawnienia.

Docho­dzimy rów­nież zwro­tu kwot uisz­czo­nych ban­kom z tytu­łu ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du. Powyż­sze kwo­ty pobie­ra­ne przez ban­ki pro­wa­dzą bowiem do prze­rzu­ce­nia na klien­tów kosz­tów, któ­re powin­ny być zali­czo­ne do ryzy­ka pro­wa­dzo­nej przez ban­ki dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

W ramach pomocy dla klienta reprezentujemy go przed sądem j.w.  ( kontrola incydentalna) oraz analizujemy jego sprawę pod kontem orzeczeń Prezesa UOKiK (  kontrola abstrakcyjna).

Porady online

Masz pytania? Napisz. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Dodatkowe informacje: Po przyjęciu zapytania i wycenie kosztów, porada zostanie udzielona w ciągu dwóch dni roboczych.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie.
 1. ul. 3 Maja 19
  37-700 Przemyśl

  16 679 11 44

  maciej.bogucki@interia.pl

 2. Rzeszów

  602 441 504

  biuro@kancelariabogucki.pl